Hvilke rettigheter har du når boligen selges "som den er"


I mange kjøpskontrakter inntas det en bestemmelse om at boligen selges «som den er». En slik klausul kan ha stor betydning for hvilke rettigheter du har i etterkant av kjøpet.

En bestemmelse i kontrakten om at boligen selges «som den er» eller «as is» innebærer at selger har tatt et såkalt alminnelig forbehold.

Forbehold mot mangelskrav

Selger fraskriver seg i utgangspunktet alt ansvar for eventuelle mangler ved boligen. Risikoen flyttes altså over på deg som kjøper. Du må godta boligen som den er. Selgers forbehold mot mangler kan også være spesifisert. Dette er for eksempel tilfellet dersom selger har tatt forbehold mot fuktskader som viser seg i kjelleren på boligen. Et slikt spesifisert forbehold knytter det seg mindre betenkeligheter til enn et alminnelig forbehold. Et alminnelig forbehold ikke gir deg som kjøper noen konkret oppfordring til å se etter eventuelle mangler.

Dine rettigheter når boligen selges «som den er»

Selv om selger i utgangspunktet har fraskrevet seg risikoen for mangler ved boligen ved å selge den «som den er» kan selger likevel være ansvarlig for visse feil og mangler. Dette fordi avhendingslova § 3-9 gir deg som kjøper en viss beskyttelse. Avhendingslova fastsetter at selger er ansvarlig for mangler ved boligen selv om den er solgt som den er i tre ulike situasjoner. For det første dersom selger positivt har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. For det andre dersom selger har unnlatt å gi opplysninger om eiendommen og det var uredelig av han å forholde seg taus. For det tredje kan du som kjøper gjøre mangelskrav gjeldende dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers.

I vesentlig dårligere stand

Det er særlig bestemmelsen om at du har et krav mot selger dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers som gir deg som kjøper beskyttelse. Dette betyr for eksempel at du har mangelskrav mot selger dersom du har kjøpt en ny bolig som du hadde grunn til å regne med at var feilfri. I en slik situasjon skal du ikke måtte innfinne deg med at boligen er beheftet med mangler selv om den er solgt «som den er». Likevel er det grunn til å påpeke at det stilles krav om vesentlighet. Det betyr at terskelen ligger nokså høyt. Det er i alle tilfelle en helhetsvurdering som skal foretas. Boligens alder er et sentralt moment i vurderingen av om selger er ansvarlig for mangelen.

Ta kontakt med advokat

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Opplever du problemer med boligen du har kjøpt kan våre advokater rådgi deg som hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Ta kontakt med en av våre advokater med én gang du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister. Vi innhenter den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

Har du spørsmål om bolig som selges som den er?

Kontakt Osloadvokatene 

Relaterte saker:

Fikk millionerstatning for museskader
Husk undersøkelsesplikten på visning av bolig