Unnlot å opplyse om fuktskader i egenerklæringsskjema - forsikringsselskapet krevde regress


Lagmannsretten avsa nylig dom i en sak der selgeren av en borettslagsleilighet ikke opplyste om fuktskader til forsikringsselskapet før leiligheten ble solgt. Lagmannsretten kom til at eieren ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt og ga forsikringsselskapet medhold i sitt krav om regress.

Eieren av en borettslagsleilighet bestemte seg for å bygge ut arealet i kjelleren før leiligheten skulle legges ut for salg. I den forbindelse tok eier kontakt med en fukt- og soppkontrollør som skulle overse kjellerens stand. Etter besiktigelsen ble det avdekket at det var fuktvandring i murverket. I forbindelse med salget tegnet eier eierskifteforsikring, men unngikk å opplyse om funnet. Leiligheten ble solgt til med forbeholdet «som den er» etter avhendingslova § 3.9. Ett år etter overtakelsen reklamerte kjøper overfor forsikringsselskapet. Kjøper hadde funnet store mengder sopp og fukt bak veggen i kjelleren. Kjøper fikk utbetalt et beløp som kompensasjon og forsikringsselskapet krevde regress fra selger for beløpet.

Mangelssak? Forsikringsselskapene har hatt feil praksis i lang tid

Mangelssak? Forsikringsselskapene har hatt feil praksis i lang tid

Har du eller har hatt mangelssak eierskifteforsikring hos Qudos, Help, Legal 24, NCL eller Protector? Kontakt Osloadvokatene for en vurdering av din sak.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/mangelssak-eierskifteforsikring/

Forsikringsselskapet tok ikke lenge etter dette kontakt med selger og varslet om bortfall eller nedsettelse av forsikringsdekningen. Forsikringsselskapet engasjerte en takstmann som gjennomførte besiktigelse av underetasjen. Av hans rapport fremgikk det at utbedringskostnadene ville bli på omtrent kr. 267 447.

Forsikringsselskapet krevde regress fra selger

Kort tid etter takstmannens befaring henvendte forsikringsselskapet seg til kjøper og tilbød kr. 322 000 som fullt og endelig oppgjør i forbindelse med reklamasjonen. Ytterligere funn av radonforekomster hadde økt utbedringskostnadene fra kr. 267 447 til kr. 322 000. Kjøper aksepterte tilbudet.

Forsikringsselskapet krevde regress fra selger og saken ble brakt inn for Finansklagenemnda. Selskapet fikk medhold i sitt krav på 70 % avkorting, noe som innebar et beløp på kr. 189 000. Selger anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Lagmannsrettens vurdering

Det ble først tatt stilling til hvorvidt selger hadde forsømt sin opplysningsplikt i forbindelse med utfylling av egenerklæringsskjemaet. Retten viste til forsikringsavtaleloven § 4-1 første ledd, der det blant annet fremgår at:

I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en forsikringsavtale kan selskapet be om opplysninger om forhold som kan ha betydning for dets vurdering av risikoen. Forsikringstakeren skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Forsikringstakeren skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som han eller hun må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen.

Det ble presisert at bestemmelsen kom til anvendelse når det gjaldt forsikringstakerens opplysningsplikt i saker om eierskifteforsikring. Lagmannsretten fant det utvilsomt at selger ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt i samsvar med bestemmelsen. Selger hadde blant annet skrevet i egenerklæringsskjemaet at det var utført rutinemessig fuktkontroll i kjellerbygningen, men uten å nevne resultatene fra fuktkontrollen. Retten fant at dette ga et klart misvisende bilde av den faktiske situasjonen. Selger var klar over at det forelå problemer med drenering, fuktinnsig og fuktmerker, og dette burde han ha opplyst om.

Selger var å legge til last for forsømmelsen

Ettersom selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt, skulle forsikringsselskapets ansvar overfor forsikringstakeren nedsettes eller bortfalle etter forsikringsavtaleloven § 4-2 annet ledd. Bestemmelsen sier følgende:

Har forsikringstakeren ellers forsømt sin opplysningsplikt, og det ikke bare er lite å legge ham eller henne til last, kan selskapets ansvar overfor forsikringstakeren settes ned eller falle bort.

Lagmannsretten fant det klart at selger var mer enn bare lite å legge til last for forsømmelsen. Heller tvert imot ble selger funnet sterkt å bebreide. Forsikringsselskapet vant saken og fikk dekket alle sine sakskostnader for lagmannsretten.


Relaterte artikler