Dagmulkt når boligen ikke ferdigstilles til avtalt dato


Ved oppføring av ny bolig er det gjerne inntatt bestemmelse i kontrakten om ferdigstillelsesdato.

Når entreprenøren oversitter denne fristen kan du ha krav på dagmulkt.

Dagmulkt

Krav om dagmulkt følger av bustadoppføringslova § 18. Etter denne bestemmelsen følger det at forbrukeren har rett til å kreve dagmulkt ved forsinket overtakelse. Retten til å kreve dagmulkt gjelder så lenge forsinkelsen varer.

I visse situasjoner kan imidlertid entreprenøren ha krav på tilleggsfrist for oppføringen av boligen. Frem til utløpet av tilleggsfristen vil da ikke forbrukeren ha krav på dagmulkt. Rett på tilleggsfrist har entreprenøren når forbrukeren krever endring eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet. Videre har entreprenøren krav på tilleggsfrist når forbrukeren ikke medvirker i tilstrekkelig grad, og dette medfører en forsinkelse av arbeidet. Ytterligere vil entreprenøren ha krav på tilleggsfrist dersom det oppstår en hindring utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne unngått eller overvunnet følgene av.

Dagmulktens størrelse

Det følger av bustadoppføringslova § 18 at dagmulkten skal være på 1 promille av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha. Høyere dagmulkt enn 1 promille kan avtales mellom partene, men ikke lavere. Dersom avtalen omfatter eiendomsrett til grunnen skal dagmulktens størrelse likevel være på 0,75 promille av det samlede vederlaget.

Dagmulkt kan som nevnt kreves så lenge forsinkelsen varer. Det gjelder imidlertid en øvre grense på 100 dager.

Det er viktig å være klar over at man som forbruker kan kreve dagmulkt uavhengig av om man lider et økonomisk tap som følge av forsinkelsen.

Kjøper fikk medhold i krav om dagmulkt

I en sak som var oppe for Høyesterett i 2011 krevde kjøperen dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18 for forsinket ferdigstillelse av leilighet. I kjøpekontrakten var det angitt at boligene var «planlagt innflytningsklare i lper av 3.kvartal 2007». Høyesterett kom frem til at denne ordlyden i kontrakten ikke hadde bundet selgeren til et spesifikt ferdigstillelsestidspunkt. Utgangspunktet var dermed at kjøperen ikke hadde krav på dagmulkt. Men fordi selgeren på kontraktstidspunktet var klar over at prognosen for ferdigstillelse var uholdbar, kom Høyesterett frem til at det forelå mislighold av kontrakten. Kjøperen hadde dermed krav på dagmulkt for den forsinkede ferdigstillelsen.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Relaterte saker:

Garanti ved oppføring av nybygg
Timeantall fra byggmester er uforholdsmessig høyt – hva gjør jeg?