Bråkete naboer ga rett til prisavslag


Dersom selger ikke har opplyst kjøper om negative naboforhold som bråkete naboer, kan dette utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

Kjøpte leilighet med bråkete naboer

En boligkjøper kjøpte i 2016 en leilighet i et sameie i Oslo. Han oppdaget imidlertid etter kort tid at han hadde svært bråkete naboer. Gårdens øverste etasje var nemlig leid ut til kommunen som bolig for sosialklienter. Denne utleien medførte bråk, forsøpling og hærverk. Bomiljøet i bygården ble med dette negativt påvirket. Kjøperen hevdet dette forholdet utgjorde en kjøpsrettslig mangel og fremsatte krav om prisavslag. Selger hevdet imidlertid at han ikke visste at hyblene ble leid ut til kommunen og hadde selv aldri opplevd problemer med leietakerne. Han mente forholdet ikke kunne anses som en mangel.

Negative boforhold kan utgjøre en mangel

Etter avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 kan det foreligge en mangel dersom omstendigheter ved eiendommen ikke svarer til opplysninger selgeren har gitt kjøperen. Etter teorien kan også negative naboforhold som bråkete naboer utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Men det negative naboforholdet må ha vært av en viss betydning for at selgeren plikter å opplyse om det. Det er som regel kun i særlige tilfeller at opplysningssvikt om negative naboforhold kan utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Generelt dårlig forhold mellom naboer kan ikke være nok til at selgeren har en plikt til å opplyse potensielle kjøpere om det. Spørsmål om opplysningsplikt ved slike forhold må avgjøres etter en konkret vurdering.

Støy fra naboen kan begrenses ved hjelp av naboloven – vi hjelper deg!

Her forklarer Osloadvokatene naboloven – spesielt med tanke på støy fra naboen. Les mer og se hva dine rettigheter er! Kontakt oss om du er plaget av støy!

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/stoy-naboen-naboloven/

Kjøper burde fått vite om forholdet

I den konkrete saken var det i bygården omtrent like mange hybler for sosialklienter som det var selveierleiligheter. Dette tilsa etter rettens syn at det lett kunne oppstå forhold av negativ karakter for bomiljøet. Retten fant det videre bevist at noen av hybelbeboerne hvertfall tidvis hadde påvirket bomiljøet negativt. Kjøperen hadde med det grunn til å regne med å få vite om forholdet.

Brutt opplysningsplikt

Retten fant det videre klart at selgeren var kjent med problemene rundt hybelbeboerne. Selv om han ikke selv hadde opplevd noe negativt, hadde han fått informasjon om forholdet på sameiermøter. Han hadde da brutt sin opplysningsplikt ved ikke å informere potensielle kjøpere om forholdet. Retten fant det også videre klart at opplysningssvikten hadde virket inn på avtalen. Den uttalte generelt at dersom en kjøper kan velge mellom to ellers like leiligheter i to forskjellige bygårder der den ene har et negativt bomiljø, vil kjøperen ikke betale fullt så mye for den leiligheten som den andre. Retten konkluderte med det at det forelå en mangel ved leiligheten.


Relaterte artikler