Hull i veggen


Nylig bistod Osloadvokatene ved advokat Andreas Damsgård boligkjøper i en mangelsak. Da selger ikke hadde opplyst kjøper om et stort hull på badet, fremsatte advokat Damsgård et krav om prisavslag mot selgers forsikringsselskap. Under forhandling i forliksrådet inngikk partene et forlik. Selgers forsikringsselskap gikk med på å gi kjøper fullt oppgjør for de kostnader hun var blitt påført som følge av mangelen.

Boligselger hadde ikke informert kjøper om at det forelå en mangelliste på badet

I etterkant av overtakelsen fikk kjøper av leiligheten beskjed av styret i borettslaget om at det forelå en mangelliste på leilighetens bad. Styret hadde ikke fått bekreftet at manglene var rettet, og kjøper ble derfor bedt om å få manglene utbedret av fagfolk. Blant manglene var det særlig knyttet stor bekymring til et stort hull i veggen i dusjsonen på badet.

Osloadvokatene – Er det lovlighetsmangler ved boligen din?

Osloadvokatene – Er det lovlighetsmangler ved boligen din?

Dersom boligen mangler de nødvendige kommunale godkjennelser kan det hende at du har et krav mot selger som følge av lovlighetsmangelen.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/er-det-lovlighetsmangler-ved-boligen-din/

Hullet i veggen var tildekket med en treplate

En taktsmann ble engasjert for å vurdere de påståtte manglene på badet. Han var enig med styret i at det var grunn til å knytte stor bekymring til skaden i veggen og konkluderte med at hullet var svært ufagmessig forsøkt rettet. Hullet var kun blitt tildekket med en treplate som var limet på flisene. Det var ikke lagt inn noen membran og det var også store glipper inn til rørene bak veggen.

Protector hevdet at kjøper hadde misligholdt sin undersøkelsesplikt

I forbindelse med kjøpet ble kjøper ikke informert om at det forelå en mangelliste på badet. Hun mente derfor at selgers boligselgerforsikringsselskap måtte dekke kostnadene ved å få rettet mangelen. Protector motsatte seg imidlertid dette. Hullet i veggen hadde vært synlig for kjøper på visning og var dermed omfattet av hennes undersøkelsesplikt. Videre hevdet Protector at selger ikke visste at hullet i veggen ikke var utbedret av en fagperson.

Osloadvokatene – Har du kjøpt en leilighet som ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven?

Osloadvokatene – Har du kjøpt en leilighet som ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven?

Den nye eierseksjonsloven av 2017 innebærer at alle boligseksjoner nå også må være godkjent som egen boenhet etter plan- og bygningsloven.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/har-du-du-kjopt-en-leilighet-som-ikke-er-godkjent-etter-plan-og-bygningsloven/

Kjøper valgte å benytte seg av sin rett til fritt advokatvalg

Kjøper hadde boligkjøperforsikring hos HELP forsikring og dermed mulighet til å la seg bistå av en av HELPs advokater. Likevel ønsket hun at en annen advokat skulle bistå henne i saken mot Protector, og valgte derfor å benytte seg av retten til fritt advokatvalg. Hun tok kontakt med Osloadvokatene og advokat Andreas Damsgård tok saken.

Saken ble løst i forliksrådet

På vegne av kjøper fremsatte advokat Damsgård en forliksklage til Protector hvor han hevdet at kjøper hadde krav på prisavslag tilsvarende de kostnader kjøper var blitt påført som følge av mangelen. Da selger hadde unnlatt å informere om mangellisten på badet var det klart at det forelå en erstatningsrettslig mangel etter avhendingslovens § 3-7 og § 3-8.

Før advokat Damsgård ble engasjert i saken hadde prosessen med å få Protector med på å dekke kostnadene vært lang og krevende. Etter henvendelsen fra advokat Damsgård gikk imidlertid Protector raskt med på å gi kjøper fullt oppgjør for hva det hadde kostet å få mangelen utbedret. Det var ikke nødvendig med domstolsbehandling i tingretten og saken ble løst ved forlik i forliksrådet.

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – er dette virkelig nødvendig?

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – er dette virkelig nødvendig?

Stadig flere velger å benytte seg av eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring. Er slike forsikringer nødvendig? Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/eierskifteforsikring-og-boligkjoperforsikring/

Trenger du hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Kjøp av bolig er en stor investering. Dersom det viser seg at boligen er i dårligere stand enn forventet, oppleves det gjerne som en stor skuffelse. I tilfeller hvor det viser seg å være mangler ved boligen som selger ikke har opplyst om, kan man ha krav på prisavslag eller heving av kjøpet.

Det er nyttig å vite at en innboforsikring ofte dekker advokatkostnader i slike saker. Har du boligkjøperforsikring vil denne også ofte dekke advokatkostnader i en eventuell sak mot selger. I slike tilfeller vil du også ha mulighet til å selv velge hvilken advokat du ønsker at skal bistå deg i saken.

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker innen eiendom og bolig. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Våre advokater bistår deg gjerne i din sak!


Relaterte artikler