Avvisningsrett - kjøper nektet å overta boligen


Hva gjør du dersom du ved overtakelse av boligen oppdager grove feil eller mangler? Kan du nekte å overta boligen? I 2007 avsa Høyesterett dom i sak hvor spørsmålet var om kjøper kunne nekte å overta boligen som følge av fuktskader.

Kjøper skulle overta leiligheten etter at det var gjennomført nødvendige reparasjoner på leiligheten i forbindelse med lekkasje i stuetaket. Leiligheten lå i nest øverste etasje og dette var den tredje lekkasjen siden leiligheten var ferdigstilt.

Da kjøper skulle overta leiligheten oppdaget han et riss i stuetaket med tilhørende misfarge. Kjøper nektet derfor å overta boligen før forholdet var utbedret. Selger mente at kjøper ikke kunne nekte overtakelse, og hevdet at kjøper hadde en plikt til å overta leiligheten.

Saken gikk for Høyesterett i 2007.

Avvisningsrett

Høyesterett viste til at kjøper har en ulovfestet rett til å nekte å overta en kjøpt bolig, en såkalt avvisningsrett. Denne avvisningsretten er knyttet til de rettigheter kjøper har etter loven, dersom det foreligger en mangel ved boligen. Kjøper kan kreve retting, prisavslag, heving, erstatning og holde tilbake kjøpesummen, jf. avhendingsloven § 4-8.

I enkelte spesielle tilfeller trenger derimot kjøper en rett til å avvise overtakelse. Etter Høyesteretts syn vil det være særlig aktuelt i tilfeller der eiendommen på overtakelsestidspunktet ikke kan regnes som beboelig og det kreves utbedringer.

Et annet eksempel er tilfeller hvor selger har utvist særlig stor skyld. Som for eksempel hvis selger har tilbakeholdt informasjon om boligen. I slike situasjoner vil både tilbakeholdelsen av informasjon og feilen som selger ikke har opplyst om sammen kunne utgjøre en mangel som kan føre til at kjøper kan nekte å overta boligen.

Om kjøper kan nekte å overta boligen må avgjøres konkret i den enkelte saken. Ta kontakt med våre advokater for en evaluering av din sak.

Osloadvokatene – Kan du nekte å overta boligen du har kjøpt?

Osloadvokatene – Kan du nekte å overta boligen du har kjøpt?

Dersom boligen viser seg å ikke være i den stand som er avtalt, kan du nekte å overta boligen? Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/nekte-a-overta-boligen-avvisningsrett-advokat/

Sterkt urimelig

Etter Høyesteretts syn vil avvisningsretten være forbeholdt de tilfellene hvor det vil være sterkt urimelig om ikke kjøper skal kunne avvise overtakelse.

Skyld hos selger

Et annet eksempel er tilfeller hvor selger har utvist særlig stor skyld – tilbakeholdt informasjon for kjøper – Dersom

Høy terskel for avvisning

Høyesterett fant at det forelå en mangel som trengtes utbedring. Rettingsarbeidet kunne for det meste utføres fra etasjen over og boligen måtte regnes som fult beboelig. Mangelen var derfor ikke alvorlig nok for å avvise overtakelsen av leiligheten. Kjøper kunne gjøre gjeldene andre sanksjoner som etter Høyesteretts syn ville vært mer passende.

Ikke grunnlag for avvisning

Høyesterett konkluderte med at kjøper ikke hadde grunnlag for å nekte å overta boligen.

Har du problemer opplevd ved kjøp eller salg av bolig?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring med salg og kjøp av boliger. Det kan lønne seg å ta kontakt med en advokat før overlevering slik at vi kan bistå dersom avvisning eller andre rettslige steg er aktuelt.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler