Avvik ved elektrisk anlegg var ikke mangel


Tingretten avsa nylig dom i en sak om påberopte mangler ved et bolighus. Kjøper hadde blant annet fremholdt at det var avvik ved det elektriske anlegget, men retten var uenig i dette.

Kjøper inngikk avtale om kjøp av eiendommen vinteren 2017. Kjøpesummen ble avtalt til kr. 1 700 000. En måned etter avtaleinngåelsen reklamerte kjøper over flere forhold, blant annet avvik ved elektrisk anlegg.

Registrerte gnist ved uttrekk av støpsel fra stikkontakt

Kjøper engasjerte elektriker for å gjennomgå boligens elektriske anlegg. Elektriker kom på befaring og utarbeidet en rapport. Det ble registrert 35 avvik. Noen avvik gjaldt manglende jording og ikke-fagmessig utførelse, men de fleste gjaldt manglende festing av kabel og dokumentasjon. Retten vurderte hvorvidt disse avvikene kunne gjøres gjeldende som mangler.

Avvik ved elektrisk anlegg en mangel?

Det ble tatt utgangspunkt i avhendingslova § 3-9, der det fremgår:

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangler der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.

Osloadvokatene – Fikk 1,5 mill i prisavslag fordi kjøper måtte gå 200m fra boligen til garasjeplass

Osloadvokatene – Fikk 1,5 mill i prisavslag fordi kjøper måtte gå 200m fra boligen til garasjeplass

Kjøper av en bolig hadde tatt forbehold om at han skulle få garasjeplass i samme bygg. Når han ikke fikk det ble han tilkjent prisavslag på 1,5 millioner

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/fikk-15-mill-i-prisavslag-fordi-kjoper-matte-ga-200m-fra-boligen-til-garasjeplass/

Retten viste deretter til boligsalgsrapporten og sammenholdt denne med rapporten fra befaringen. I boligsalgsrapporten fremgikk det at anlegget ble fornyet i 2000 av elektrikerlinja ved den lokale videregående skolen, i tillegg til noe egeninnsats fra selgers side. Videre stod det at samsvarserklæring ikke var fremlagt for kjøper og at kjøper ble anbefalt å engasjere el-fagmann for besiktigelse av anlegget.

Det ble dermed lagt til grunn at kjøper var kjent med at en del av el-arbeidene var utført ved egeninnsats, noe som tilsvarte at det ikke kunne forventes at el-installasjonene var fagmessig utført. Opplysningen om at kjøper ble anbefalt å gjøre nærmere undersøkelser av el-fagmann var en klar oppfordring til kjøper om å engasjere fagkyndighet før avtaleinngåelsen.

Kjøper burde undersøkt nærmere før avtaleinngåelsen

Retten konstaterte at de påberopte avvikene ville blitt avdekket før avtaleinngåelsen dersom kjøper hadde handlet i samsvar med sin undersøkelsesplikt. På bakgrunn av de opplysninger som fremgikk av rapporten burde kjøper ha foretatt nærmere undersøkelse av det elektriske anlegget. Det ble dermed lagt til grunn at feilene ved el-anlegget ikke utgjorde en mangel.

Avvik ved elektrisk anlegg? Råteskader? Husbukk?

Kontakt Osloadvokatene dersom du oppdager feil ved boligen. Osloadvokatene har en egen fagavdeling som arbeider med eiendomssaker. Vi har lang erfaring og oppdatert kompetanse på området. Ta kontakt med oss i dag så får du hjelp fra en av våre dyktige advokater.

 


Relaterte artikler