Unngå arvekonflikt - bruk advokat


Ved å sette bort arveoppgjøret til en advokat kan du være trygg på at oppgjøret blir gjennomført på korrekt og rettferdig vis. På denne måten kan ødeleggende familiekonflikter unngås.

Arvekonflikt kan lett oppstå

Arv er et vanskelig og sammensatt tema. Det har ømtålige sider som innebærer døden, følelser og historier. I tillegg er det også ofte tale om meget store verdier som skal fordeles. Av disse grunner skal det svært lite til før noen føler seg forbigått eller urettferdig behandlet. Når slike følelser dukker opp i kjølvannet av et arveoppgjør kan det ofte gi grobunn for en alvorlig arvekonflikt som kan ødelegge flere generasjoner. Dette selv om de aller fleste på forhånd nok ville nektet for at noe slikt kunne skje dem.

Privat eller offentlig skifte?

Arvingene må bestemme seg innen 60 dager etter dødsfallet for hvorvidt det skal være privat skifte eller offentlig skifte. Fristen på 60 dager kan forlenges ved behov. Ved et offentlig skifte utføres skiftet av retten. Det oppnevnes normalt en bobestyrer som får ansvaret for å forvalte boets eiendeler.

Slik skriver du testamente – Osloadvokatene hjelper deg

Alle kan sette opp eget testamente, men kan oppstå kompliserte spørsmål om særkullsbarn, pliktdelsarv, beslagsforbud, gyldig oppsett og mye mer.

osloadvokatene.no/eiendom/arv/testamente/

Testamentsfullbyrder

Ved privat skifte utfører arvingene eller en testamentsfullbyrder arbeidet med skiftet. Å forestå skifte er ofte både vanskelig og svært tidkrevende. Det er mange feller å gå i den som utpekes til å være testamentsfullbyrder bør derfor ha god kunnskap om arve- og skiftelovens regler.

Bruk advokat!

Det er flere fordeler med å utpeke en advokat med kompetanse innenfor arverett som fullbyrder. Når det engasjeres advokat vil advokaten fungere som fullmektig som forestår skiftet for arvingene. På denne måten spares arvingene både for konflikter og tidkrevende arbeid.

Billigere og raskere

Skiftet vil ofte også både gå raskere og være billigere enn ved offentlig skifte. Med advokatbistand opplever arvingene gjerne også at skiftet blir enklere og mer rettferdig. En advokat bistår alle arvingene og sørger for at verdiene blir fordelt på korrekt måte. På denne måten kan alle berørte parter slå seg til ro med skiftet og være trygge på at oppgjøret ble riktig. Da vil også fremtidige konflikter lettere unngås.

Osloadvokatene hjelper deg

Osloadvokatene har lang erfaring med skifteoppgjør. Vi vil foreta alt i forbindelse med oppgjøret og bistår alle arvingene slik at oppgjøret gjennomføres på en korrekt og smertefri måte.


Relaterte artikler