Slik skriver du testamente


Arveloven oppstiller strenge krav for at et testamente skal være gyldig. Dersom kravene ikke er oppfylt, vil ikke testators siste vilje bli respektert. Det er derfor helt nødvendig å ha kjennskap til disse reglene.

Det er naturlig at arveloven oppstiller strenge regler for når et testamente er gyldig; etter testators død kan ikke eventuelle uklarheter oppklares. De strenge reglene skal også forsøke å hindre forfalskning og misbruk av testators vilje. Dette innebærer at et testamente som ikke oppfyller alle formkrav, vil være helt uten virkning. Det kan derfor være hensiktsmessig med nødvendig bistand fra en advokat, slik at du kan være trygg på at det ikke behefter noen feil ved testamentet ditt.

Et testamente må være skriftlig og underskrives av testator

Er du over 18 år, kan du skrive testamente, jf. arveloven § 41. Et inngangskrav er at testamentet skal opprettes skriftlig, jf. arveloven § 42. Kravet til skriftlighet innebærer imidlertid ikke noe krav til at testator må skrive selv. Testator kan overlate til noen andre å skrive, så lenge det er tale om testators egenhendige vilje. Men det er et absolutt krav at testator underskriver testamentet, dette kan ikke overlates til en fullmektig eller lignende.

To vitner må medvirke

Videre foreligger det et krav om medvirkning av to vitner over 18 år, som testator har godtatt. Vitnene skal ha kjennskap til at dokumentet inneholder testators siste vilje, men det kreves ikke at vitnene har kunnskap om testamentets innhold. Vitnene skal være til stede sammen når testator undertegner dokumentet, eller når testator vedkjenner seg underskriften, dersom testator har undertegnet på et tidligere tidspunkt. Vitnene må underskrive testamentet med testator som vitne.

Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet, og de kan heller ikke være i nær familie med noen som er arveberettiget.

Ved sans og samling

Testamentsvitnene bør få med en tekst som sier at testator skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Dette følger av arveloven § 41 andre ledd. Arveloven oppstiller også krav til vitnenes psykiske helse. Testamentet er ugyldig dersom vitnene eller testator ikke hadde evne til å forstå eller vurdere dispensasjonen på grunn av «sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse».

Har du spørsmål angående testamente?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Heidi Kristin Åsvang
Epost: aasvang@advokat.no eller telefon 930 01 850

Relaterte saker:

Skjevdelingskrav i arveoppgjør
Kan jeg gi bort fast eiendom når jeg sitter i uskiftet bo?