Testament var ugyldig som følge av demens


I en sak som nylig ble avgjort av Borgarting lagmannsrett ble det slått fast at et testament som ble opprettet av en mann med demens skulle kjennes ugyldig.

Økende grad av demens

Helt siden tidlig på 2000-tallet hadde mannen vist stadig flere tegn på at hukommelsen sviktet. Mannen hadde fire barn fra to forskjellige ekteskap. Han begynte å blande dem sammen og kunne ikke huske dem til tider. Mannen ble også undersøkt flere ganger av ulike leger som alle sammen mente at hukommelsen begynte å svikte ham.

Fikk oppnevnt hjelpeverge i 2010

I desember 2009 ga mannen en skriftlig fullmakt til sin søster for å bistå han med praktiske og økonomiske anliggender. Barna mente at fullmakten ikke var til farens beste og søkte til overformynderiet om å få oppnevnt hjelpeverge for han. Dette ble avslått på grunn av at mannen ikke ville la seg undersøke eller utlevere helseopplysningene sine.

Barna gikk da til sak med begjæring om umyndiggjøring av faren. Oslo tingrett behandlet saken og kom frem til at faren var kognitivt svekket, men ikke tilstrekkelig til å bli umyndiggjort. Tingretten mente imidlertid at vilkårene for å få oppnevnt hjelpeverge var tilstede. En advokat ble derfor oppnevnt til hjelpeverge for mannen.

Osloadvokatene – Påvirkning av arvelater kan føre til ugyldig testament

Osloadvokatene – Påvirkning av arvelater kan føre til ugyldig testament

Dersom den som blir tilgodesett gjennom testament har utøvd tvang, svik eller annen utilbørlig adferd overfor testator har vi et ugyldig testament.

osloadvokatene.no/eiendom/arv/pavirkning-av-arvelater-kan-fore-til-ugyldig-testament/

Opprettet testament i 2011

I 2011 opprettet mannen testament. Han var på det tidspunktet 84 år gammel. I testamentet fikk alle barna kun lovens minstekrav. Alle øvrige verdier etter mannen skulle fordeles mellom fire forskjellige organisasjoner. Testamentet ble opprettet ved hjelp av en advokat. Advokaten mente at mannen var helt klar på testasjonstiden og fremstod som bestemt på hvordan han ville at arven skulle fordeles.

Barna mente testamentet var ugyldig

Etter mannens død i 2013 ble det spørsmål om gyldigheten av testamentet fra 2011. Barna mente at mannen var så svekket av demens på det tidspunktet, at testamentet måtte anses som ugyldig. Da anla derfor sak for Oslo byfogdembete. Ugyldighet reguleres i arvelovens kapittel 7. Spørsmålet i denne saken var om mannen på testasjonstidspunktet var «i høg grad sjeleleg svekt» og om dette hadde hatt innvirkning på testamentet jf. arveloven § 41. Oslo byfogdembete kom frem til at vilkåret ikke var oppfylt og testamentet var derfor gyldig.

Ble kjent ugyldig i lagmannsretten

Barna anket avgjørelsen til lagmannsretten. Lagmannsretten gikk grundig gjennom hele sykdomshistorien til mannen. Etter det konkluderte de med at det var «klart sannsynlig» at mannen var «i høg grad sjeleleg svekt» når testamentet ble skrevet. Testamentet ble derfor kjent ugyldig. Barna til mannen fikk også dekket alle kostnadene de hadde hatt i forbindelse med saken.

Har du en lignende sak?

Det er mange som opplever at testamenter blir skrevet etter at en person er blitt så svekket at han eller hun ikke lenger bør ha slik kompetanse. Det kan være svært mange penger som står på spill, så det kan lønne seg å bruke advokat. Osloadvokatene er eksperter på arv og testament. Kontakt oss, så vurderer vi saken din for deg!


Relaterte artikler