Satt i uskiftet bo og solgte eiendom til fullpris – kunne omstøtes


Overdro eiendommer til 3 av 4 sønner

Saken gjaldt en kvinne som satt i uskiftet bo etter at hennes mann døde i 2001. Paret hadde fire felles barn. I 2014 ønsket enken å overføre en eiendom til to av sønnene. Senere, i 2015, ville enken overdra en annen eiendom til sin tredje sønn.

Krevde gavene omstøtt

Den fjerde sønnen krevde begge overdragelsene omstøtt. Han mente at eiendomsoverføringene hadde et gavepreg, noe som ikke er tillatt når man sitter i uskiftet bo jf. arveloven § 19. Etter denne bestemmelsen kan ikke den som sitter i uskifte ved gave overdra fast eiendom til andre. Det gjelder også såkalt gavesalg, altså et salg der kjøpesummen er lavere enn markedsverdi. Derimot har den som sitter i uskiftet bo rett til å selge eiendommer til hvem som helst så lenge kjøperen betaler fullpris.

Spørsmålet i denne saken var da om overdragelsene innebar et gaveelement for sønnene som overtok eiendommene.

Betaling skulle skje senere

I forkant av eiendomsoverdragelsene ble det innhentet takst på begge eiendommene. Kjøpesummen ble avtalt i henhold til denne taksten. Det var altså ikke tvilsomt at det var avtalt fullt oppgjør, slik at det ikke ut i fra kjøpesummen kunne utledes at det var et gaveelement. Det ble imidlertid avtalt at kjøpesummen ikke skulle betales samtidig som eiendomsoverføringene. Det ble avtalt at moren kunne kreve inn kjøpesummen når hun ville. I tillegg ble det avtalt at det skulle betales 3% rente på det utestående beløpet.

Tapte i tingretten

Den fjerde sønnen gikk da til sak for retten for å få overdragelsene omstøtt. Tingretten kom imidlertid til at overføringene ikke hadde noe gavepreg, og at det da ikke var grunnlag for å omstøting. Mannen ga seg imidlertid ikke og anket saken inn til lagmannsretten.

Uskiftet bo – kan jeg gi bort fast eiendom?

Uskiftet bo – kan jeg gi bort fast eiendom?

Uskiftet bo betyr at lengstlevende overtar boet og arveoppgjøret utsettes. Det er ikke alltid uproblematisk, spesielt om det er særkullsbarn i bildet.

osloadvokatene.no/eiendom/arv/sitte-uskiftet-bo/

Det var et gavepreg

Lagmannsretten kom til motsatt resultat enn tingretten. De mente at overdragelsene hadde et tydelig gaveelement. Det ble lagt vekt på at det ved kjøp og salg av fast eiendom var vanlig med betaling samtidig med overtakelse. For lagmannsretten fremsto det som høyst usikkert når dette beløpet ville innkreves. Det var stor sannsynlighet for at dette først ville bli gjort opp ved det endelige oppgjøret etter moren.

Betalte ikke rentene i starten

Etter at overtakelse fant sted begynte ikke kjøperne å betale de avtalte rentene på 3%. Det var først mellom hovedforhandling og dom i tingretten at kjøperne begynte å betale de avtalte rentene. For lagmannsretten fremsto dette som et forsøk på å få overdragelsene til å ha mindre gavepreg.

Begge overdragelsene ble omstøtt

Etter arveloven § 19 er det også et vilkår om at mottakerne skjønte eller burde skjønt at giveren ikke hadde rett til å gi gaven. Dette vilkåret mente lagmannsretten klart var oppfylt i denne saken. Begge eiendommene ble derfor omstøtt, slik at overdragelsene ble ansett som ugyldige. Mannen vant derfor saken fullt ut og ble også tilkjent saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten.

Har du en lignende sak?

Å sitte i uskiftet bo er ofte veldig praktisk for den gjenlevende. Det er imidlertid strenge regler for hvilke disposisjoner den som sitter i uskifte kan foreta. Osloadvokatene kan reglene og hjelper deg. Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken for deg!


Relaterte artikler