Påvirkning av arvelater kan føre til ugyldig testament


Tvang, svik og annen utilbørlig adferd overfor testator vil føre til at testamentet blir ugyldig.

Arvelaters vilje

En arvelater har rett til å få sin siste vilje respektert gjennom opprettelsen av et testament. Arvelateren skal selv kunne bestemme hvordan hans eiendeler skal fordeles etter ham. Men for at arvelaters vilje blir sikret, må det være klart at det faktisk er hans vilje som er kommet til uttrykk i testamentet. Dersom det blir utøvet tvang eller svik fra den som blir tilgodesett foreligger det et ugyldig testament. Med tvang menes både fysisk og psykisk tvang. Trusler mot arvelater omfattes således. Med svik siktes det til de tilfeller hvor testator blir villedet eller narret og av denne grunn testamenterer på en bestemt måte.

«Utilbørlig påvirkning»

Også «utilbørlig påvirkning» kan resultere i et ugyldig testamentet. Det siktes her særlig til indirekte og systematisk påvirkning som er egnet til å endre testators valg på urimelig måte uten at han selv er klar over at han blir påvirket. Slik påvirkning kan for eksempel skje overfor en eldre person med svekket motstandskraft, eller en som er avhengig av stell og pleie. En person som ligger for døden og ikke er helt klar til sinns kan bli et lett offer for slik påvirkning.

Slik skriver du testamente – Osloadvokatene hjelper deg

Alle kan sette opp eget testamente, men kan oppstå kompliserte spørsmål om særkullsbarn, pliktdelsarv, beslagsforbud, gyldig oppsett og mye mer.

osloadvokatene.no/eiendom/arv/testamente/

Overtalelse og mas rammes ikke

Men ikke enhver påvirkning fører til et ugyldig testament. At slektninger besøker den døende hyppigere i hans siste dager og til og med anbefaler en bestemt testasjon kan ikke anses som utilbørlig. Heller ikke overtalelser eller mas anses som utilbørlig. I slike situasjoner er det nemlig hele tiden testator som selv vurderer hvem som skal arve.

Påvirkning fra hjelpepleier

Dersom arvelateren mens hans levde fikk fordeler som stell og pleie av den som øvet påvirkningen, vil man bare sjelden kunne si at påvirkningen er utilbørlig. I slike tilfeller må man ta hensyn til hvor stor begunstigelse det gjelder. Er den betydelig, vil man lettere si at påvirkningen har vært utilbørlig, enn hvor begunstigelsen er liten. Enda lettere blir vurderingen der en dominerende stilling eller innflytelse utnyttes overfor testator. Dersom en aggressiv og dominerende hjelpepleier påvirker den ettergivende testator, kan dette lettere bli ansett som utilbørlig.

Tilegner seg urimelig fordeler

Det anses videre som utilbørlig dersom den som påvirker tilegner seg urimelige fordeler ved å utnytte sin makt over et viljesvakt menneske. Også det å baksnakke andre potensielle arvinger til fordel for seg selv kan medføre ugyldig testament.

Hele forholdet må ses under ett

Ved utilbørlighetsvurderingen vil innholdet av testamentet sammen med andre momenter ha betydning. Et påfallende innhold kan være en indikasjon på at det foreligger en utilbørlig påvirkning utenfra, men et i og for seg fornuftig innhold kan også rammes. Hele forholdet mellom testator og den som øvet påvirkningen må vurderes.


Relaterte artikler