Mistet huset da likedeling ikke var avtalt


En enkemann tapte i retten mot den avdøde konas særkullsbarn. Paret hadde ikke inngått avtale om sameie og huset kunne føres tilbake til det kona eide før ekteskapet var inngått.

Likedeling eller særeie

Ved den ene ektefelles død er hovedregelen at ekteparets samlede formue deles likt mellom den gjenlevende ektefellen og avdødes arvinger. Likedeling gjelder imidlertid ikke dersom det er avtalt særeie eller dersom det er tale om eiendeler som klart kan føres tilbake til det den ene ektefellen hadde før ekteskapet ble inngått.

Formuende kone

Etter konas død krevde gjenlevende ektefelle at verdiene skulle likedeles, mens konas særkullsbarn krevde å skjevdele eiendommene. De krevde videre at gjenlevende ektefelle skulle tilbakeføre midler han hadde tatt ut av boet. Mannen hadde før ekteskapet stor gjeld, mens kona var svært formuende. Det var på det rene at huset de hadde bodd i og flere øvrige eiendommer kunne føres tilbake til det kona hadde før ekteskapet ble inngått.

Gave til kona på dødsleiet – har man lov til å overføre boligen?

Et særkullsbarn tok kontakt med Osloadvokatene i forbindelse med arveoppgjøret etter hans far. Han hadde i tillegg overført boligen til kona i gave.

osloadvokatene.no/privat/bolig-hytte/arv/bolig-gave/

Hevdet sameie var avtalt

Gjenlevende ektefelle anførte at det var inngått en altomfattende sameieravtale allerede ved etableringen av samboerforholdet før de giftet seg. Utgangspunktet er at det å bli samboere i seg selv ikke medfører at man blir sameiere i hverandres formuesgoder. Dette krever særskilt rettslig grunnlag. Da partene etablerte samboerskap inngikk de ingen samboeravtale eller annen skriftlig kontrakt om økonomiske forhold. Det var heller ikke sannsynliggjort at partene muntlig inngikk en slik omfattende avtale. En slik avtale var ikke kommet til uttrykk implisitt på noen måte. Det var tvert i mot en rekke faktorer som talte mot eksistensen av en slik avtale. Blant annet hadde kona i sitt tidligere ekteskap avtalt særeie med sin eksmann og hun var generelt opptatt av skriftlighet og notoritet om sine avtaler og sin økonomi. Det var heller ikke senere i ekteskapet inngått noen avtale om at mannen skulle eie halvparten av konas eiendeler.

Medervervsameie

Fra rettspraksis er det utviklet regler om medervervsameie. Dette kan være tilfelle når ervervet bærer preg av å være et felles prosjekt mellom partene og begge partene har bidratt til ervervet. Retten fant imidlertid ikke at dette var tilfelle i denne saken.

Måtte gi fra seg huset

Retten kom til at eiendelene klart kunne føres tilbake til det den avdøde ektefelle hadde før ekteskapet. De fant det videre ikke sannsynlig at det var inngått avtale om sameie mellom dem. På denne bakgrunn kunne eiendelene skjevdeles til fordel for særkullsbarna.


Relaterte artikler